Wypełnij poniższy formularz lub pobierz i wyślij podanie listownie na adres szkoły.

pobierz formularz podania

Wybór kierunku kształcenia *

Dane osobowe słuchacza

Pierwsze imię słuchacza *

Drugie imię słuchacz *

Nazwisko słuchacza *

PESEL słuchacza *

Numer telefonu *

E-mail *

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) *

Miejsce urodzenia *

Adres zameldowania sluchacza

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Poczta *

Dotychczasowy przebieg nauki (nazwa, rok ukończenia szkoły)
Kwalifikacje zawodowe
Miejsce zatrudnienia
Dane matki/opiekunki prawnej

Imię matki *

Nazwisko matki *

PESEL matki *

Telefon kontaktowy *

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Poczta *

Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię ojca *

Nazwisko ojca *

PESEL ojca *

Telefon kontaktowy *

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Poczta *

*oznaczone pola są wymagane


Do podania należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

  • Zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych lub świadectwo czeladnicze;
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazania do nauki w zawodzie;
  • Świadectwo szkolne.


Informujemy Panią/Pana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody spowoduje, brak możliwości złożenia Formularza w wersji elektronicznej, ponieważ nie będziemy mogli wykorzystać tych danych do celów rekrutacji. Dlatego prosimy Panią/Pana o uważne przeczytanie treści i oznaczenie odpowiednich pól zgody.Powrót