Rekrutacja 2022/2023

Zawody, w których możesz podjąć naukę:
 

Technik pojazdów samochodowych (311513)

Technik budownictwa (311204)

Technik robot wykończeniowych w budownictwie (311219)

Technik usług fryzjerskich (514105)

Technik żywienia i usług-gastronomicznych (343404)

Technik technologii żywności (314403)

Technik elektryk (311303)

Technik inżynierii sanitarnej (311218)

Technik mechanik (311504)

Technik technologii drewna (311922)

Technik hotelarstwa (422402)

Technik usług kelnerskich (513102)

Technik handlowiec (522305)
 

O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  powołana przez Dyrektora Szkoły .

 Kandydat kończący naukę w szkole branżowej I stopnia może złożyć podanie o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczna oraz powinien złożyć w terminie do 24 czerwca 2022 r. w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

1) kwestionariusz podpisany przez kandydata;

2) zdjęcia - 2 szt.;

3) świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia oraz zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia  -  po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 24.06.2022 r.;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych;

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna nie ustaliła zasad punktowych przyjęcia do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednak w przypadku dużej ilości kandydatów zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń według następujących zasad:

-  z najwyższą średnią ocen ze świadectwa z szkoły branżowej I stopnia

 -  laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego

 - wolontariusze

 -  kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne od 25.07.2022 r. w sekretariacie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II stopnia w Kielcach, ul. Warszawska 34.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 41 344 76 53)

 

 

Zapisz się!

DYREKTOR SZKOŁY